009C#三层基于winform大学生发展潜能估算系统毕业课程设计源码 - 计算机毕业设计源码下载网
更多设计到:www.shuangyulin.com, 咨询QQ:254540457【快点我啊】,

009C#三层基于winform大学生发展潜能估算系统毕业课程设计源码

  • 内容
  • 评论
  • 相关

***********************************************************
我的信息: *
姓名: 汪建林 程序设计大神 *
毕业学校: 2007年于成都理工大学 *
联系QQ: 254540457 *
网站: http://www.shuangyulin.com 【长期有效】 *
***********************************************************

开发软件: Visual Studio 2010以上版本   数据库:sqlserver2005以上版本
根据学生的基本情况及学习能力潜在数据对其发展潜能进行估算!
基本情况及学习能力数据有:学号,姓名,籍贯,农村/城镇,家庭经济状况(优/中/良/差),高考高出本身一本线(10分、20分、30分、40分),高考的数学英语分数(>100,>120,>130),对本专业学习的认知(知道、不知道),对湘大历史和排名的认识(深刻、一般、模糊),父母亲最高学历(专科或以上,高中,初中),父母亲最好职业(中层干部,经理,工程技术人员,普通干部,教师,个体户,稳定职业工人,农民工,没有外出的农民工),父母对你的期待(考研深造,大企业,中小企业,不明确),高中毕业中学是否重点(是,不是),毕业班级是否重点班级,高中曾任班干部(班长,团支书,副班长,学习委员,无),学习课程偏好(数学,物理,英语,计算机,制图,无)。
百度网盘下载链接: http://pan.baidu.com/s/1dEo138l 密码: j4y6
file://C:\Users\Administrator\Desktop\009C#三层基于winform大学生发展潜能估算系统 (1 folders, 3 files, 3.51 MB, 23.19 MB in total.)
│ QQ图片20150407115602.png 11.92 KB
│ 演示.mp4 3.50 MB
│ 要求.txt 268 bytes
└─C#大学生发展潜能估算系统 (2 folders, 0 files, 0 bytes, 19.68 MB in total.)
├─LoginFrame (4 folders, 2 files, 186.91 KB, 15.68 MB in total.)
│ │ LoginFrame.sln 4.41 KB
│ │ LoginFrame.suo 182.50 KB
│ ├─BLL (3 folders, 15 files, 23.08 KB, 452.87 KB in total.)
│ │ │ BLL.csproj 3.17 KB
│ │ │ bllBestPosition.cs 1.42 KB
│ │ │ bllCityOrHometown.cs 1.42 KB
│ │ │ bllClassLeader.cs 1.41 KB
│ │ │ bllCourseGood.cs 1.37 KB
│ │ │ bllFamilyMoney.cs 1.37 KB
│ │ │ bllHighestSchool.cs 1.44 KB
│ │ │ bllHighScore.cs 1.32 KB
│ │ │ bllHistoryKnow.cs 1.38 KB
│ │ │ bllJiguan.cs 1.24 KB
│ │ │ bllParentExpect.cs 1.39 KB
│ │ │ bllScoreValue.cs 1.40 KB
│ │ │ bllStudent.cs 1.30 KB
│ │ │ BP_Provience.cs 434 bytes
│ │ │ BU_UserInfo.cs 3.04 KB
│ │ ├─bin (1 folders, 0 files, 0 bytes, 330.50 KB in total.)
│ │ │ └─Debug (0 folders, 6 files, 330.50 KB, 330.50 KB in total.)
│ │ │ BLL.dll 11.50 KB
│ │ │ BLL.pdb 73.50 KB
│ │ │ DAL.dll 45.00 KB
│ │ │ DAL.pdb 107.50 KB
│ │ │ Model.dll 13.50 KB
│ │ │ Model.pdb 79.50 KB
│ │ ├─obj (1 folders, 0 files, 0 bytes, 97.98 KB in total.)
│ │ │ └─Debug (1 folders, 5 files, 97.98 KB, 97.98 KB in total.)
│ │ │ │ BLL.csproj.FileListAbsolute.txt 1.25 KB
│ │ │ │ BLL.dll 11.50 KB
│ │ │ │ BLL.pdb 73.50 KB
│ │ │ │ DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 5.98 KB
│ │ │ │ ResolveAssemblyReference.cache 5.75 KB
│ │ │ └─TempPE (0 folders, 0 files, 0 bytes, 0 bytes in total.)
│ │ └─Properties (0 folders, 1 files, 1.31 KB, 1.31 KB in total.)
│ │ AssemblyInfo.cs 1.31 KB
│ ├─DAL (3 folders, 16 files, 86.29 KB, 495.12 KB in total.)
│ │ │ DAL.csproj 3.04 KB
│ │ │ dalBestPosition.cs 3.51 KB
│ │ │ dalCityOrHometown.cs 3.43 KB
│ │ │ dalClassLeader.cs 3.45 KB
│ │ │ dalCourseGood.cs 3.44 KB
│ │ │ dalFamilyMoney.cs 3.43 KB
│ │ │ dalHighestSchool.cs 3.52 KB
│ │ │ dalHighScore.cs 3.38 KB
│ │ │ dalHistoryKnow.cs 3.43 KB
│ │ │ dalJiguan.cs 3.26 KB
│ │ │ dalParentExpect.cs 3.47 KB
│ │ │ dalScoreValue.cs 3.47 KB
│ │ │ dalStudent.cs 10.85 KB
│ │ │ DBHelp.cs 17.90 KB
│ │ │ DP_Provience.cs 678 bytes
│ │ │ DU_UserInfo.cs 16.04 KB
│ │ ├─bin (1 folders, 0 files, 0 bytes, 245.50 KB in total.)
│ │ │ └─Debug (0 folders, 4 files, 245.50 KB, 245.50 KB in total.)
│ │ │ DAL.dll 45.00 KB
│ │ │ DAL.pdb 107.50 KB
│ │ │ Model.dll 13.50 KB
│ │ │ Model.pdb 79.50 KB
│ │ ├─obj (1 folders, 0 files, 0 bytes, 162.02 KB in total.)
│ │ │ └─Debug (1 folders, 5 files, 162.02 KB, 162.02 KB in total.)
│ │ │ │ DAL.csproj.FileListAbsolute.txt 0.98 KB
│ │ │ │ DAL.dll 45.00 KB
│ │ │ │ DAL.pdb 107.50 KB
│ │ │ │ DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 5.84 KB
│ │ │ │ ResolveAssemblyReference.cache 2.71 KB
│ │ │ └─TempPE (0 folders, 0 files, 0 bytes, 0 bytes in total.)
│ │ └─Properties (0 folders, 1 files, 1.31 KB, 1.31 KB in total.)
│ │ AssemblyInfo.cs 1.31 KB
│ ├─LoginFrame (6 folders, 154 files, 3.26 MB, 14.36 MB in total.)
│ │ │ app.config 567 bytes
│ │ │ ClassDiagram1.cd 1 bytes
│ │ │ Common.cs 4.91 KB
│ │ │ DataGridViewCellPrint.cs 2.59 KB
│ │ │ FrmAddBestPosition.cs 1.18 KB
│ │ │ FrmAddBestPosition.Designer.cs 3.71 KB
│ │ │ FrmAddBestPosition.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmAddCityOrHometown.cs 1.15 KB
│ │ │ FrmAddCityOrHometown.Designer.cs 3.63 KB
│ │ │ FrmAddCityOrHometown.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmAddClassLeader.cs 1.16 KB
│ │ │ FrmAddClassLeader.Designer.cs 3.67 KB
│ │ │ FrmAddClassLeader.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmAddCourseGood.cs 1.15 KB
│ │ │ FrmAddCourseGood.Designer.cs 3.68 KB
│ │ │ FrmAddCourseGood.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmAddFamilyMoney.cs 1.15 KB
│ │ │ FrmAddFamilyMoney.Designer.cs 3.67 KB
│ │ │ FrmAddFamilyMoney.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmAddHighestSchool.cs 1.18 KB
│ │ │ FrmAddHighestSchool.Designer.cs 3.70 KB
│ │ │ FrmAddHighestSchool.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmAddHighScore.cs 1.13 KB
│ │ │ FrmAddHighScore.Designer.cs 3.66 KB
│ │ │ FrmAddHighScore.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmAddHistoryKnow.cs 1.15 KB
│ │ │ FrmAddHistoryKnow.Designer.cs 3.67 KB
│ │ │ FrmAddHistoryKnow.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmAddJiguan.cs 1.08 KB
│ │ │ FrmAddJiguan.Designer.cs 3.62 KB
│ │ │ FrmAddJiguan.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmAddParentExpect.cs 1.16 KB
│ │ │ FrmAddParentExpect.Designer.cs 3.68 KB
│ │ │ FrmAddParentExpect.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmAddScoreValue.cs 1.17 KB
│ │ │ FrmAddScoreValue.Designer.cs 3.69 KB
│ │ │ FrmAddScoreValue.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmAddStudent.cs 11.02 KB
│ │ │ FrmAddStudent.Designer.cs 20.27 KB
│ │ │ FrmAddStudent.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmEditBestPosition.cs 1.68 KB
│ │ │ FrmEditBestPosition.Designer.cs 4.69 KB
│ │ │ FrmEditBestPosition.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmEditCityOrHometown.cs 1.66 KB
│ │ │ FrmEditCityOrHometown.Designer.cs 4.61 KB
│ │ │ FrmEditCityOrHometown.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmEditClassLeader.cs 1.64 KB
│ │ │ FrmEditClassLeader.Designer.cs 4.65 KB
│ │ │ FrmEditClassLeader.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmEditCourseGood.cs 1.63 KB
│ │ │ FrmEditCourseGood.Designer.cs 4.66 KB
│ │ │ FrmEditCourseGood.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmEditFamilyMoney.cs 1.63 KB
│ │ │ FrmEditFamilyMoney.Designer.cs 4.65 KB
│ │ │ FrmEditFamilyMoney.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmEditHighestSchool.cs 1.69 KB
│ │ │ FrmEditHighestSchool.Designer.cs 4.68 KB
│ │ │ FrmEditHighestSchool.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmEditHighScore.cs 1.59 KB
│ │ │ FrmEditHighScore.Designer.cs 4.64 KB
│ │ │ FrmEditHighScore.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmEditHistoryKnow.cs 1.63 KB
│ │ │ FrmEditHistoryKnow.Designer.cs 4.65 KB
│ │ │ FrmEditHistoryKnow.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmEditJiguan.cs 1.51 KB
│ │ │ FrmEditJiguan.Designer.cs 4.60 KB
│ │ │ FrmEditJiguan.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmEditParentExpect.cs 1.66 KB
│ │ │ FrmEditParentExpect.Designer.cs 4.66 KB
│ │ │ FrmEditParentExpect.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmEditScoreValue.cs 1.65 KB
│ │ │ FrmEditScoreValue.Designer.cs 4.67 KB
│ │ │ FrmEditScoreValue.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmEditStudent.cs 12.20 KB
│ │ │ FrmEditStudent.Designer.cs 20.31 KB
│ │ │ FrmEditStudent.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmQueryBestPosition.cs 5.07 KB
│ │ │ FrmQueryBestPosition.Designer.cs 10.68 KB
│ │ │ FrmQueryBestPosition.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmQueryCityOrHometown.cs 5.09 KB
│ │ │ FrmQueryCityOrHometown.Designer.cs 10.71 KB
│ │ │ FrmQueryCityOrHometown.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmQueryClassLeader.cs 5.06 KB
│ │ │ FrmQueryClassLeader.Designer.cs 10.66 KB
│ │ │ FrmQueryClassLeader.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmQueryCourseGood.cs 5.04 KB
│ │ │ FrmQueryCourseGood.Designer.cs 10.64 KB
│ │ │ FrmQueryCourseGood.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmQueryFamilyMoney.cs 5.05 KB
│ │ │ FrmQueryFamilyMoney.Designer.cs 10.66 KB
│ │ │ FrmQueryFamilyMoney.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmQueryHighestSchool.cs 5.09 KB
│ │ │ FrmQueryHighestSchool.Designer.cs 10.70 KB
│ │ │ FrmQueryHighestSchool.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmQueryHighScore.cs 5.02 KB
│ │ │ FrmQueryHighScore.Designer.cs 10.62 KB
│ │ │ FrmQueryHighScore.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmQueryHistoryKnow.cs 5.05 KB
│ │ │ FrmQueryHistoryKnow.Designer.cs 10.66 KB
│ │ │ FrmQueryHistoryKnow.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmQueryJiguan.cs 4.97 KB
│ │ │ FrmQueryJiguan.Designer.cs 10.57 KB
│ │ │ FrmQueryJiguan.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmQueryParentExpect.cs 5.07 KB
│ │ │ FrmQueryParentExpect.Designer.cs 10.67 KB
│ │ │ FrmQueryParentExpect.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmQueryScoreValue.cs 5.05 KB
│ │ │ FrmQueryScoreValue.Designer.cs 10.65 KB
│ │ │ FrmQueryScoreValue.resx 7.67 KB
│ │ │ FrmQueryStudent.cs 10.21 KB
│ │ │ FrmQueryStudent.Designer.cs 16.12 KB
│ │ │ FrmQueryStudent.resx 7.67 KB
│ │ │ Frm登陆成功显示进度.cs 1.20 KB
│ │ │ Frm登陆成功显示进度.designer.cs 2.85 KB
│ │ │ Frm登陆成功显示进度.resx 6.04 KB
│ │ │ Frm个人信息.cs 8.17 KB
│ │ │ Frm个人信息.Designer.cs 22.60 KB
│ │ │ Frm个人信息.resx 33.91 KB
│ │ │ Frm关于.cs 1.00 KB
│ │ │ Frm关于.designer.cs 7.84 KB
│ │ │ Frm关于.resx 7.66 KB
│ │ │ Frm管理员.cs 5.66 KB
│ │ │ Frm管理员.designer.cs 22.88 KB
│ │ │ Frm管理员.resx 18.27 KB
│ │ │ Frm管理员管理.cs 5.99 KB
│ │ │ Frm管理员管理.designer.cs 19.43 KB
│ │ │ Frm管理员管理.resx 132.08 KB
│ │ │ Frm离开挂起.cs 2.10 KB
│ │ │ Frm离开挂起.designer.cs 5.36 KB
│ │ │ Frm离开挂起.resx 11.47 KB
│ │ │ Frm密码修改.cs 2.59 KB
│ │ │ Frm密码修改.designer.cs 5.50 KB
│ │ │ Frm密码修改.resx 33.88 KB
│ │ │ Frm人员管理.cs 5.14 KB
│ │ │ Frm人员管理.designer.cs 19.44 KB
│ │ │ Frm人员管理.resx 132.08 KB
│ │ │ Frm找回密码.cs 4.78 KB
│ │ │ Frm找回密码.Designer.cs 6.47 KB
│ │ │ Frm找回密码.resx 33.88 KB
│ │ │ Frm主面.cs 12.87 KB
│ │ │ Frm主面.designer.cs 59.76 KB
│ │ │ Frm主面.resx 740.17 KB
│ │ │ Landing.cs 10.74 KB
│ │ │ Landing.Designer.cs 13.64 KB
│ │ │ Landing.resx 1.16 MB
│ │ │ login.cs 4.39 KB
│ │ │ login.designer.cs 9.34 KB
│ │ │ login.resx 33.88 KB
│ │ │ LoginFrame.csproj 26.04 KB
│ │ │ LoginFrame.csproj.user 227 bytes
│ │ │ LoginRoler.cs 277 bytes
│ │ │ PageData.cs 5.11 KB
│ │ │ Print.cs 9.44 KB
│ │ │ Program.cs 493 bytes
│ │ ├─bin (2 folders, 1 files, 1.00 MB, 4.17 MB in total.)
│ │ │ │ Microsoft.Office.Interop.Excel.dll 1.00 MB
│ │ │ ├─Debug (1 folders, 15 files, 3.14 MB, 3.17 MB in total.)
│ │ │ │ │ BLL.dll 11.50 KB
│ │ │ │ │ BLL.pdb 73.50 KB
│ │ │ │ │ DAL.dll 45.00 KB
│ │ │ │ │ DAL.pdb 107.50 KB
│ │ │ │ │ IrisSkin4.dll 544.00 KB
│ │ │ │ │ LoginFrame.exe 1.76 MB
│ │ │ │ │ LoginFrame.exe.config 567 bytes
│ │ │ │ │ LoginFrame.pdb 517.50 KB
│ │ │ │ │ LoginFrame.vshost.exe 11.33 KB
│ │ │ │ │ LoginFrame.vshost.exe.config 567 bytes
│ │ │ │ │ LoginFrame.vshost.exe.manifest 490 bytes
│ │ │ │ │ Model.dll 13.50 KB
│ │ │ │ │ Model.pdb 79.50 KB
│ │ │ │ │ Regedit.txt 777 bytes
│ │ │ │ │ RolesType.xml 194 bytes
│ │ │ │ └─pic (0 folders, 1 files, 29.70 KB, 29.70 KB in total.)
│ │ │ │ NoImage.jpg 29.70 KB
│ │ │ └─Release (0 folders, 0 files, 0 bytes, 0 bytes in total.)
│ │ ├─icon (0 folders, 1 files, 1.12 KB, 1.12 KB in total.)
│ │ │ favicon.ico 1.12 KB
│ │ ├─obj (1 folders, 0 files, 0 bytes, 5.30 MB in total.)
│ │ │ └─x86 (1 folders, 0 files, 0 bytes, 5.30 MB in total.)
│ │ │ └─Debug (1 folders, 58 files, 5.30 MB, 5.30 MB in total.)
│ │ │ │ DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 2.11 KB
│ │ │ │ DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 18.42 KB
│ │ │ │ Interop.Excel.dll 1.03 MB
│ │ │ │ Interop.Microsoft.Office.Core.dll 397.50 KB
│ │ │ │ LoginFrame.csproj.FileListAbsolute.txt 10.77 KB
│ │ │ │ LoginFrame.csproj.ResolveComReference.cache 1.00 KB
│ │ │ │ LoginFrame.exe 1.76 MB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmAddBestPosition.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmAddCityOrHometown.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmAddClassLeader.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmAddCourseGood.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmAddFamilyMoney.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmAddHighestSchool.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmAddHighScore.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmAddHistoryKnow.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmAddJiguan.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmAddParentExpect.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmAddScoreValue.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmAddStudent.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmEditBestPosition.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmEditCityOrHometown.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmEditClassLeader.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmEditCourseGood.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmEditFamilyMoney.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmEditHighestSchool.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmEditHighScore.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmEditHistoryKnow.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmEditJiguan.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmEditParentExpect.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmEditScoreValue.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmEditStudent.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmQueryBestPosition.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmQueryCityOrHometown.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmQueryClassLeader.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmQueryCourseGood.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmQueryFamilyMoney.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmQueryHighestSchool.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmQueryHighScore.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmQueryHistoryKnow.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmQueryJiguan.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmQueryParentExpect.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmQueryScoreValue.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.FrmQueryStudent.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.Frm登陆成功显示进度.resources 180 bytes
│ │ │ │ LoginFrame.Frm个人信息.resources 19.33 KB
│ │ │ │ LoginFrame.Frm关于.resources 1.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.Frm管理员.resources 8.05 KB
│ │ │ │ LoginFrame.Frm管理员管理.resources 84.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.Frm离开挂起.resources 4.11 KB
│ │ │ │ LoginFrame.Frm密码修改.resources 19.33 KB
│ │ │ │ LoginFrame.Frm人员管理.resources 84.68 KB
│ │ │ │ LoginFrame.Frm找回密码.resources 19.33 KB
│ │ │ │ LoginFrame.Frm主面.resources 491.43 KB
│ │ │ │ LoginFrame.Landing.resources 786.81 KB
│ │ │ │ LoginFrame.login.resources 19.33 KB
│ │ │ │ LoginFrame.pdb 517.50 KB
│ │ │ │ LoginFrame.Properties.Resources.resources 180 bytes
│ │ │ │ ResolveAssemblyReference.cache 21.24 KB
│ │ │ └─TempPE (0 folders, 0 files, 0 bytes, 0 bytes in total.)
│ │ ├─pic (0 folders, 23 files, 1.00 MB, 1.00 MB in total.)
│ │ │ 001.png 14.95 KB
│ │ │ 01.jpg 82.60 KB
│ │ │ background.jpg 165.15 KB
│ │ │ NoImage.jpg 29.70 KB
│ │ │ png-0048.png 11.42 KB
│ │ │ png-0067.png 14.53 KB
│ │ │ png-0090.png 9.03 KB
│ │ │ png-0098.png 19.36 KB
│ │ │ png-0673.png 18.12 KB
│ │ │ png-1659.png 15.19 KB
│ │ │ png-1712.png 17.37 KB
│ │ │ png-1718.png 16.42 KB
│ │ │ png-1719.png 10.66 KB
│ │ │ png-1732.png 13.03 KB
│ │ │ png-1767.png 14.16 KB
│ │ │ png-1855.png 8.03 KB
│ │ │ png-1944.png 13.75 KB
│ │ │ png-1954.png 10.98 KB
│ │ │ png-1981.png 8.82 KB
│ │ │ Train.jpg 96.07 KB
│ │ │ 登录按钮.png 7.07 KB
│ │ │ 登录框.png 95.48 KB
│ │ │ 界面背景.png 327.18 KB
│ │ ├─Properties (0 folders, 5 files, 10.92 KB, 10.92 KB in total.)
│ │ │ AssemblyInfo.cs 1.32 KB
│ │ │ Resources.Designer.cs 2.80 KB
│ │ │ Resources.resx 5.48 KB
│ │ │ Settings.Designer.cs 1.07 KB
│ │ │ Settings.settings 249 bytes
│ │ └─Skins (0 folders, 39 files, 640.49 KB, 640.49 KB in total.)
│ │ Calmness.ssk 19.67 KB
│ │ CalmnessColor1.ssk 19.80 KB
│ │ CalmnessColor2.ssk 19.73 KB
│ │ DeepCyan.ssk 4.91 KB
│ │ DeepGreen.ssk 4.92 KB
│ │ DeepOrange.ssk 4.79 KB
│ │ Emerald.ssk 12.30 KB
│ │ EmeraldColor1.ssk 11.97 KB
│ │ EmeraldColor2.ssk 12.07 KB
│ │ EmeraldColor3.ssk 11.15 KB
│ │ MSN.ssk 15.91 KB
│ │ office2007.ssk 16.04 KB
│ │ Page.ssk 9.00 KB
│ │ PageColor1.ssk 9.03 KB
│ │ PageColor2.ssk 9.15 KB
│ │ RealOne.ssk 12.10 KB
│ │ Silver.ssk 14.45 KB
│ │ SilverColor1.ssk 13.23 KB
│ │ SilverColor2.ssk 13.16 KB
│ │ vista1.ssk 30.98 KB
│ │ vista1_green.ssk 31.24 KB
│ │ Vista2_color1.ssk 15.56 KB
│ │ Vista2_color2.ssk 14.33 KB
│ │ Vista2_color3.ssk 15.44 KB
│ │ Vista2_color4.ssk 15.35 KB
│ │ Vista2_color5.ssk 15.44 KB
│ │ Vista2_color6.ssk 15.63 KB
│ │ Vista2_color7.ssk 15.58 KB
│ │ Warm.ssk 12.70 KB
│ │ WarmColor1.ssk 12.83 KB
│ │ WarmColor2.ssk 12.78 KB
│ │ WarmColor3.ssk 12.13 KB
│ │ Wave.ssk 46.49 KB
│ │ WaveColor1.ssk 42.36 KB
│ │ WaveColor2.ssk 44.44 KB
│ │ XPBlue.ssk 12.88 KB
│ │ XPGreen.ssk 15.75 KB
│ │ XPOrange.ssk 12.87 KB
│ │ XPSilver.ssk 12.30 KB
│ └─Model (3 folders, 16 files, 19.21 KB, 212.94 KB in total.)
│ │ BestPosition.cs 633 bytes
│ │ CityOrHometown.cs 597 bytes
│ │ ClassLeader.cs 615 bytes
│ │ CourseGood.cs 623 bytes
│ │ FamilyMoney.cs 615 bytes
│ │ HighestSchool.cs 627 bytes
│ │ HighScore.cs 613 bytes
│ │ HistoryKnow.cs 613 bytes
│ │ Jiguan.cs 593 bytes
│ │ Model.csproj 2.82 KB
│ │ MP_PasswordType.cs 601 bytes
│ │ MP_Provience.cs 605 bytes
│ │ MU_UserInfo.cs 4.87 KB
│ │ ParentExpect.cs 621 bytes
│ │ ScoreValue.cs 631 bytes
│ │ Student.cs 3.71 KB
│ ├─bin (1 folders, 0 files, 0 bytes, 93.00 KB in total.)
│ │ └─Debug (0 folders, 2 files, 93.00 KB, 93.00 KB in total.)
│ │ Model.dll 13.50 KB
│ │ Model.pdb 79.50 KB
│ ├─obj (1 folders, 0 files, 0 bytes, 99.42 KB in total.)
│ │ └─Debug (1 folders, 4 files, 99.42 KB, 99.42 KB in total.)
│ │ │ DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 5.70 KB
│ │ │ Model.csproj.FileListAbsolute.txt 736 bytes
│ │ │ Model.dll 13.50 KB
│ │ │ Model.pdb 79.50 KB
│ │ └─TempPE (0 folders, 0 files, 0 bytes, 0 bytes in total.)
│ └─Properties (0 folders, 1 files, 1.31 KB, 1.31 KB in total.)
│ AssemblyInfo.cs 1.31 KB
└─数据库 (0 folders, 2 files, 4.00 MB, 4.00 MB in total.)
StudentEvaluateDB.mdf 3.00 MB
StudentEvaluateDB_log.ldf 1.00 MB